صفحه آرايی

صفحه آرايی:
اندازه کتب و متون جهت صفحه آرايی به قرار زير می باشد:


قطع وزيری:
اندازه صفحه: 175*245 ميلی متر.
اندازه متن: 120*200 ميلی متر.
فاصله متن تا حاشيه صفحه ها به قرار زير است: حاشيه از بالا: 25 ميلی متر: حاشيه از پايين: 20 ميلی متر: حاشيه از چپ و راست: 5/27 ميلی متر (در زير الگويی از طرح تنظيم صفحه و متن آورده شده است).
اندازه نهايی کتاب بعد ازچاپ، صحافی و برش 165*235 ميلی متر.

قطع رقعی:
اندازه صفحه: 150*220 ميلی متر.
اندازه متن: 100*175 ميلی متر.
اندازه نهايی کتاب بعد ازچاپ، صحافی و برش 145*215 ميلی متر.

قطع رحلی:
اندازه صفحه: 220 *295 ميلی متر.
اندازه متن: 170* 245 ميلی متر.
اندازه نهايی کتاب بعد ازچاپ، صحافی و برش 215 *290 ميلی متر.


طرح کلی تنظيم صفحه و متن برای کتاب های وزيری.

همانطور که قبلاً اشاره گرديد، صفحه آرايی بهتر است بر اساس قطع وزيری صورت گيرد.
فاصله بين سطور: در نگارش کتاب ها فاصله بين سطور يک (Line Spacing: Single) توصيه می گردد.
نوع و اندازه قلم: توصيه می گردد نگارندگان از قلم های زير جهت تايپ کتب خود استفاده کنند. در صورتی که به دليل موجه از قلم های زير استفاده نمی کنيد، لطفاً فايل فونت خود را در لوح فشرده نهايی کتاب گنجانده و سپس تحويل دهيد.
اندازه قلم برای متون فارسی و عربی 12 و يا 13 و برای متون انگليسی و ساير زبان ها 11 و يا 12 توصيه می گردد.

رعايت اصول تايپ و نگارش:رعايت اصول تايپ و نگارش برای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از اهميت بسيار بالايی برخوردار است و به همين دليل کتاب هايی که اين اصول در آنها رعايت نگرديده است در هر مرحله ای از فرآيند چاپ باشند، متوقف می گردند.
• به خصوص در تايپ متن لطفاً دقت نمايد قبل از نقطه و کاما، فاصله (Space) وجود نداشته باشد و همچنين دقت نمايد بعد از نقطه، کاما، پرانتز بسته و .... فاصله (Space) وجود داشته باشد.
• Alignment: به جز در موارد ضروری، Alignment (چينش) متن بايد در متن کتاب مساوی از هر دو طرف باشد (Justify باشد).
• اندازه قلم و نوع آن در طول متن کتاب و سطوح تيتری يکسان باشد.
• شماره زيرنويس ها حتماً در کتاب های فارسی به زبان فارسی باشد. دقت فرماييد اگرچه لغت زيرنويس شده غير فارسی (انگليسی) است، ليکن شمارة آن بايد فارسی باشد.
• توضيحات جدول ها در بالای جدول و توضيحات تصاوير و نمودارها در پايين آنها و با Alignment وسط نگارش شوند.
• فرورفتگی متن (در ابتدای پاراگراف و متن کتاب) با فاصله (Space) صورت نگرفته باشد، بلکه از طريق Tab و يا تنظيمات پاراگراف (Paragraph) صورت گرفته باشد.
• منابع بايد بر اساس حروف الفبای فاميل نويسندگان مرتب شده باشند و ترجيحاً فرورفتگی آنها بايد به صورت Hanging باشد. ابتدا منابع فارسی و عربی آورده شوند و سپس با ادامه شمارة منابع فارسی و عربی، منابع ساير زبانها که رسم الخط انگليسی دارند آورده شوند. به عبارت ديگر شماره گذاری منابع غير فارسی بايد در ادامه منابع فارسی و بدون گذاشتن سطر خالی باشد. لطفاً مد نظر داشته باشيد که زبان لاتين قرن هاست منسوخ گرديده است. به همين جهت از ذکر عبارت لاتين برای منابع غير فارسی زبان خودداری نمايد.
• شماره گذاری صفحه ها: جهت وارد نمودن شماره صفحه، ترتيب صفحه ها بر اساس ترتيب اعلام شده در قسمت اجزاء کتاب است. لطفاً دقت فرمايد که شمارة صفحه از تقديم نامه شروع می شود. شماره صفحه های تقديم نامه، فهرست مطالب و پيشگفتار در کتاب های فارسی با حروف الفبای فارسی، در کتاب های عربی با حروف الفبای عربی و در کتاب های انگليسی با اعداد رومی به صورت ايتاليک شماره گذاری می شود. شماره گذاری با عدد از مقدمه شروع شده و تا پايان کتاب ادامه می يابد. به عبارت ديگر:
o صفحه هايی که شماره صفحه ندارند: صفحه بسمله، صفحه عنوان، صفحه حقوقی،
o صفحه هايی که شماره صفحه به صورت حروف الفبا و يا اعداد رومی است: تقديم نامه، فهرست مطالب و پيشگفتار.
o صفحه هايی که شماره صفحه با اعداد دارند: مقدمه، متن کتاب، پيوست، واژه‌نامه و کتابنامه.

تماس با ما :

آدرس دفتر تهران : طرشت- خیابان آذر یکم- کوچه بنفشه- پلاک 12

تلفن های تماس: 09128635771-09120370865-09334334215-09151430253-09120586481