طراحی جلد

طرح روی جلد:
ارائه طرح روی جلد: نويسنده عهده دار مکاتبات، ملزم به ارائه طرح روی جلد در دو مرحله می باشد: طرح جلد اوليه (جهت اخذ شابک) و طرح جلد نهايی (جهت چاپ). تفاوت طرح نهايی جلد کتاب با طرح اوليه، درج شدن شابک به صورت بارکد بر روی پشت جلد می باشد. در طرح نهايی جلد کتاب، بايد شابک به صورت بارکد با زمينة سفيد در گوشة سمت چپ پشت جلد قرار داده شود.

ذکر نام مؤلفان و مترجمان: روی جلد کتاب تنها "نام" و "نام خانوادگی" صاحب (صاحبان) اثر ذکر گردد و از ذکر واژه ها يا عبارات ديگر مانند دکتر، مهندس، عضو هيأت علمی و ..... خود داری گردد.
مکان ذکر محل فعاليت و سمت صاحبان اثر در صفحه عنوان و صفحه حقوقی کتاب می باشد.
بهتر است در طرح روی جلد از نگارش عبارت مؤلف و.... خودداری گردد و تنها به ذکر اسامی مؤلفان اشاره گردد. تنها در کتاب های ترجمه ای ذکر نام مؤلفان اصلی به زبان فارسی و مترجمان لازم است.

طرح آرم دانشگاه: در طراحی جلد بايد از آرم استاندارد دانشگاه (بخشنامه 17046/16 و 202030/16 به ترتيب مورخ 1/8/84 و 15/8/85) استفاده گردد. رعايت اين امر در طرح اوليه الزامی است.

محل آرم دانشگاه: آرم استاندارد دانشگاه برای کتاب های فارسی و عربی بايد در سمت چپ بالای روی جلد کتاب و در صورت امکان روی عطف کتاب (در قسمت بالا) قرار گيرد. برای کتاب هايی که به زبان انگليسی و ساير زبان های ديگر نگاشته می شوند بايد روی جلد کتاب در سمت راست بالای کتاب قرار گيرد.

• بايد چکيده ای از محتوای علمی کتاب (در چند سطر) در پشت جلد کتاب درون کادر آورده شود.
• جهت دريافت دستورالعمل طراحی جلد کتاب لطفاً به فرم شماره 10 مراجعه نمایید (فایل PDF).
• بهتر است نويسندگان خلاصه ای از مشخصات خود را به همراه ذکر عناوين ديگر آثار خود در صفحات اول داخل کتاب بياورند.
• با عنايت به اينکه کتاب پس از چاپ و صحافی برش می خورد، از طراح خود بخواهيد تا نوشته ها و آرم جلد کتاب را با فاصلة مناسب از حاشيه طرح جلد قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما :

آدرس دفتر تهران : طرشت- خیابان آذر یکم- کوچه بنفشه- پلاک 12

تلفن های تماس: 09128635771-09120370865-09334334215-09151430253-09120586481